Legislació

LEGISLACIÓ ESPANYOLA:

Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (coneguda com Llei d’Estrangeria)

Modificacions posteriors de la LO 4/2000:

Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre; de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Regim Local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial.

Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Llei Orgànica 10/2011, de 27 de juliol, de modificació dels articles 31 bis i 59 bis de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Reglaments que desenvolupen la LO 4/2000:

Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009 (en vigor)

Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. (Derogat. Vigent fins el 30 de juny del 2011)

Asil: Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària 

Lliure Circulació a la UE: Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d’altres estats part a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Modificacions posteriors del Reial Decret 240/2007:

Reial Decret 1161/2009, de 10 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre     entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d’altres estats part a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Reial Decret 1710/2011, de 18 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d’altres estats part a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Traspàs de competències a Catalunya: Reial decret 1463/2009, de 18 de setembre, de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d’immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral 

LEGISLACIÓ CATALANA:

Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya 

Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996

Decret 86/2008, de 15 d’abril, de la Taula de Ciutadania i Immigració 

Decret 268/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents

Decret 125/2001, de 15 de maig, de la Comissió Interdepartamental d’Immigració i del seu Consell Assessor 

Acord Gov/232/2009, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012. 

LEGISLACIÓ EUROPEA:

Tractats constitutius: Tractat de la Unió Europea (versió consolidada 2010) i Tractat sobre el Funcionament de la Unió Europea (versió consolidada 2010)

Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea

Asil: Reglament 1560/2003/CE, de 2 de setembre de 2003, pel que s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament 343/2003/CE, de 18 de febrer, del Consell de la Unió Europea, pel que s’estableixen els criteris i els mecanismes de determinació de l’Estat membre responsable de l’examen d’una sol·licitud d’asil presentada en un dels Estats membres per un nacional d’un tercer país

Visats: Reglament 539/2001/CE, de 15 març, del Consell de la Unió Europea, pel qual s’estableix la llista de tercers països els nacionals dels quals estan sotmesos a l’obligació de visat per a creuar les fronteres exteriors i la llista de tercers països els nacionals dels quals estan exempts d’aquesta obligació

Directives europees:

Directiva 2009/52/CE, de 18 juny, del Consell, relativa a les normes mínimes sobre les sancions i mesures aplicables als ocupadors de nacionals de tercers països en situació irregular

Directiva 2009/50/CE, de 25 de maig, del Consell, relativa a les condicions d’entrada i residència de nacionals de tercers països per a finalitats d’ocupació altament qualificada 

Directiva 2008/115/CE, de 16 de desembre de 2008, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les normes i procediments comuns als Estats membres pel retorn dels nacionals de tercers països en situació irregular

Directiva 2005/71/CE, de 12 d’octubre de 2005, del Consell, relativa a un procediment específic d’admissió de nacionals de tercers països a efectes d’investigació científica

Directiva 2004/114/CE, de 13 de desembre de 2004, del Consell, relativa als requisits d’admissió dels nacionals de tercers països a efectes d’estudis, intercanvi d’alumnes, pràctiques no remunerades o serveis de voluntariat

Directiva 2004/82/CE, del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre l’obligació dels transportistes de comunicar les dades de persones transportades

Directiva 2004/81/CE, del Consell, de 29 d’abril de 2004, relativa a l’expedició d’un permís de residència a nacionals de tercers països que siguin víctimes de tràfic de éssers humans o hagin estat objecte d’una acció d’ajuda a la immigració il·legal que cooperin amb les autoritats competents

Directiva 2003/110/CE, del Consell, de 25 de novembre de 2003, sobre l’assistència en casos de trànsit a efectes de repatriació o allunyament per via aèria

Directiva 2003/109/CE, de 25 de novembre, del Consell de la Unió Europea relativa a l’estatut dels nacionals de tercers països residents de llarga durada

Directiva 2003/86/CE, de 22 de setembre de 2003, sobre el dret al reagrupament familiar

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: