Espanyols i immigrants en situació regular tindran targeta sanitària

Una dona immigrant surt amb el seu nadó del CAP de Ca n'Oriac, a Sabadell. (Font: Josep Garcia. El Periódico)El Ministeri de Sanitat ha publicat un Projecte de Reial Decret que modifica el Reial Decret-Llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut pel que fa als assegurats i beneficiaris de l’assistència sanitària.

Si en l’anterior redactat quedaven fora de la cobertura sanitària aquells que no haguessin cotitzat mai, ara els ciutadans (espanyols i estrangers) que resideixin regularment a Espanya i tinguin ingressos inferiors a 100.000 euros anuals tindran dret a la targeta sanitària, encara que no hagin cotitzat mai a la Seguretat Social. No obstant això, el Govern espanyol deixarà sense atenció sanitària els immigrants sense papers. Tal com s’establia en el decret aprovat a l’abril, aquests només seran atesos amb càrrec a fons públics en cas d’urgències, embaràs o menors d’edat.

Beneficiaris

El Projecte de Reial Decret regula la condició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya. Així, només els ciutadans amb nacionalitat espanyola i estrangers que resideixin legalment a Espanya que tinguin ingressos inferiors a 100.000 euros anuals tindran dret a la targeta sanitària.

Per establir si s’està per sota del límit de 100.000 euros, es tindran en compte els rendiments del treball, del capital, d’activitats econòmiques i guanys patrimonials subjectes a gravamen. A més, s’entén que no superen aquests ingressos aquells ciutadans que no estan obligats a fer la declaració de la renda. Alhora, es consideraran beneficiaris els cònjuges de la persona assegurada o qui convisqui amb ella, sempre que constitueixin una parella de fet “degudament inscrita al registre corresponent”. També ho seran els excònjuges que reben una pensió compensatòria i els descendents menors de 26 anys, i en cas de ser més grans, aquells que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Així mateix, la condició de descendent s’estén als menors legalment acollits i als germans i les germanes de l’assegurat que tinguin menys de 26 anys, sempre que convisquin amb el mateix i depenguin econòmicament d’ell.

Aquells que no treballin i tinguin ingressos superiors a 100.000 euros/any han d’esperar que es fixin les condicions de la seva assistència en convenis especials amb la Seguretat Social.

Estrangers en situació irregular

Els estrangers de la Unió Europea, o procedents de països que compten amb convenis amb Espanya, seran atesos en les condicions que s’estableixin en els acords bilaterals.

La resta d’estrangers que no resideixin legalment a Espanya només rebran assistència sanitària previ pagament de la prestació o d’una quota derivada de la subscripció d’un conveni especial. Per tant, si bé se’ls garantirà l’assistència d’urgències, la pediàtrica fins als 18 anys i la derivada de l’embaràs, es continuarà vulnerant el dret a la sanitat a un col·lectiu que ha demostrat no fer un abús de l’assistència sanitària pública.

A Catalunya…

Per a la correcta aplicació de la nova norma, la qual deroga el Reial decret pel que s’establia la cobertura de l’assistència sanitària a persones sense recursos econòmics suficients, les comunitats autònomes ja han rebut la informació sobre qui té dret a targeta sanitària i sobre els nivells de renda dels ciutadans per determinar el grau de copagament dels medicaments que han d’assumir.

No obstant, a Catalunya el Govern ha anunciat que desobeirà el decret sanitari espanyol per tal que els immigrants sense papers però empadronats continuïn tenint accés a l’atenció primària. Ara bé, per poder accedir a la resta de prestacions sanitàries (cirurgia, especialistes o proves diagnòstiques) el metge de capçalera farà la petició però serà el Servei Català de la Salut qui decidirà si l’autoritza o no. De tal manera, en paraules del conseller Boi Ruiz, aquest mecanisme pretén “evitar casos de turisme sanitari“. No obstant, encara s’està decidint com es durà a terme la seva implementació.

 

Més informació:

Proyecto de real decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en españa, con cargo a fondos públicos, a través del sistema nacional de salud

Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud

Novedades sanitarias para los inmigrantes, pero no para los irregulares (Red Inmigrante)

Españoles y extranjeros con ingresos inferiores a 100000 euros tendrán tarjeta sanitaria (La Razón)

Sanidad dice ahora que todos los que ingresen menos de 100.000 euros tendrán tarjeta sanitaria (20 minutos)

Els sensepapers a Catalunya tindran metge de família (Ara)

Sanidad cancela el aborto libre y gratuito para extranjeras ‘sin papeles’ (El País)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s